ἐγερθῆναι
Englishman's Concordance
ἐγερθῆναι (egerthēnai) — 5 Occurrences

Matthew 16:21 V-ANP
GRK: τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
NAS: and be killed, and be raised up on the third
KJV: and be raised again the third
INT: third day to be raised

Matthew 26:32 V-ANP
GRK: δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω
NAS: But after I have been raised, I will go ahead
KJV: I am risen again, I will go before
INT: moreover being raised I will go before

Mark 14:28 V-ANP
GRK: μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω
NAS: But after I have been raised, I will go ahead
KJV: that I am risen, I will go before
INT: after arising I I will go before

Luke 9:22 V-ANP
GRK: τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
NAS: and be killed and be raised up on the third
KJV: be slain, and be raised the third day.
INT: third day to be raised

Romans 13:11 V-ANP
GRK: ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι νῦν γὰρ
NAS: the hour for you to awaken from sleep;
INT: out of sleep should be woke now indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1453
144 Occurrences


ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
Additional Entries
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
ἔγερσιν — 1 Occ.
ἐνκαθέτους — 1 Occ.
ἐνκαίνια — 1 Occ.
ἐνεκαίνισεν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page