ἐγείρονται
Englishman's Concordance
ἐγείρονται (egeirontai) — 9 Occurrences

Matthew 11:5 V-PIM/P-3P
GRK: καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ
NAS: [the] dead are raised up, and [the] POOR
KJV: the dead are raised up, and
INT: and dead are raised and poor

Mark 12:26 V-PIM/P-3P
GRK: νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε
NAS: that the dead rise again, have you not read
KJV: the dead, that they rise: have ye not
INT: dead that they rise not have you read

Luke 7:22 V-PIM/P-3P
GRK: ἀκούουσιν νεκροὶ ἐγείρονται πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
NAS: [the] dead are raised up, [the] POOR
KJV: the dead are raised, to the poor
INT: hear dead are raised poor are evangelized

Luke 20:37 V-PIM/P-3P
GRK: ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ
NAS: But that the dead are raised, even
KJV: that the dead are raised, even Moses
INT: that moreover are raised the dead

1 Corinthians 15:15 V-PIM/P-3P
GRK: νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
NAS: in fact the dead are not raised.
KJV: so be that the dead rise not.
INT: [the] dead not are raised

1 Corinthians 15:16 V-PIM/P-3P
GRK: νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται οὐδὲ Χριστὸς
NAS: the dead are not raised, not even
KJV: if the dead rise not, then is
INT: [the] dead not are raised neither Christ

1 Corinthians 15:29 V-PIM/P-3P
GRK: νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται τί καὶ
NAS: If the dead are not raised at all, why
KJV: if the dead rise not at all?
INT: [the] dead not are raised why also

1 Corinthians 15:32 V-PIM/P-3P
GRK: νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται φάγωμεν καὶ
NAS: the dead are not raised, LET US EAT
KJV: if the dead rise not? let us eat
INT: [the] dead not are raised We might eat and

1 Corinthians 15:35 V-PIM/P-3P
GRK: τις Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί
NAS: are the dead raised? And with what kind
KJV: are the dead raised up? and with what
INT: someone How are raised the dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1453
144 Occurrences


ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
Additional Entries
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page