ἤγειρεν
Englishman's Concordance
ἤγειρεν (ēgeiren) — 21 Occurrences

Mark 1:31 V-AIA-3S
GRK: καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας
NAS: And He came to her and raised her up, taking
KJV: and lifted her up; and immediately
INT: And having come to [her] he raised up her having taken

Mark 9:27 V-AIA-3S
GRK: χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν καὶ
NAS: him by the hand and raised him; and he got
KJV: and lifted him up; and he arose.
INT: hand him raised up him and

Luke 1:69 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας
NAS: And has raised up a horn of salvation
KJV: And hath raised up an horn
INT: and raised up a horn of salvation

John 12:1 V-AIA-3S
GRK: Λάζαρος ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
NAS: Jesus had raised from the dead.
KJV: whom he raised from
INT: Lazarus whom raised from among [the] dead

John 12:9 V-AIA-3S
GRK: ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
NAS: Lazarus, whom He raised from the dead.
KJV: whom he had raised from
INT: they might see whom he raised from among [the] dead

John 12:17 V-AIA-3S
GRK: μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ
NAS: out of the tomb and raised him from the dead,
KJV: his grave, and raised him from
INT: tomb and raised him from among

Acts 3:7 V-AIA-3S
GRK: δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν παραχρῆμα
NAS: hand, he raised him up; and immediately
KJV: hand, and lifted [him] up: and
INT: right hand he raised up him immediately

Acts 3:15 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
NAS: God raised from the dead,
KJV: whom God hath raised from the dead;
INT: God raised up from among [the] dead

Acts 4:10 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
NAS: God raised from the dead--
KJV: whom God raised from the dead,
INT: God raised from among [the] dead

Acts 5:30 V-AIA-3S
GRK: πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν ὃν
NAS: of our fathers raised up Jesus,
KJV: of our fathers raised up Jesus, whom
INT: fathers of us raised up Jesus whom

Acts 10:26 V-AIA-3S
GRK: δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων
NAS: But Peter raised him up, saying,
KJV: took him up, saying, Stand up;
INT: but Peter lifted up him saying

Acts 10:40 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐν τῇ
NAS: God raised Him up on the third day
KJV: Him God raised up the third day,
INT: God raised up on the

Acts 12:7 V-AIA-3S
GRK: τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων
NAS: side and woke him up, saying,
KJV: and raised him up, saying, Arise up
INT: of Peter he woke up him saying

Acts 13:22 V-AIA-3S
GRK: μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν Δαυὶδ
NAS: He had removed him, He raised up David
KJV: him, he raised up unto them
INT: having removed him he raised up David

Acts 13:30 V-AIA-3S
GRK: δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ
NAS: But God raised Him from the dead;
KJV: But God raised him from
INT: but God raised him from among [the]

Acts 13:37 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν
NAS: God raised did not undergo
KJV: he, whom God raised again, saw no
INT: God raised up not did see

Romans 10:9 V-AIA-3S
GRK: θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
NAS: that God raised Him from the dead,
KJV: that God hath raised him from
INT: God him raised from among [the] dead

1 Corinthians 6:14 V-AIA-3S
GRK: τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ ἡμᾶς
NAS: has not only raised the Lord,
KJV: hath both raised up the Lord, and
INT: the Lord raised up and us

1 Corinthians 15:15 V-AIA-3S
GRK: θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν χριστόν
NAS: God that He raised Christ,
KJV: God that he raised up Christ: whom
INT: God that he raised up Christ

1 Corinthians 15:15 V-AIA-3S
GRK: ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα
NAS: whom He did not raise, if
KJV: he raised not up, if so be
INT: whom not he raised if then

1 Thessalonians 1:10 V-AIA-3S
GRK: οὐρανῶν ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν
NAS: whom He raised from the dead,
KJV: heaven, whom he raised from the dead,
INT: heavens whom he raised from among the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1453
144 Occurrences


ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
Additional Entries
ἐγγιζόντων — 1 Occ.
ἐγγίζοντος — 1 Occ.
ἐγγίζουσαν — 1 Occ.
ἐγγίζουσιν — 1 Occ.
ἐνγεγραμμένη — 2 Occ.
ἐνγέγραπται — 1 Occ.
ἔγγυος — 1 Occ.
ἐγγὺς — 30 Occ.
ἐγγύτερον — 1 Occ.
ἤγειραν — 1 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page