ἐγγίζουσιν
Englishman's Concordance
ἐγγίζουσιν (engizousin) — 1 Occurrence

Mark 11:1 V-PIA-3P
GRK: Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: As they approached Jerusalem,
KJV: And when they came nigh to Jerusalem,
INT: And when they drew near to Jerusalem

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page