ἤγγισεν
Englishman's Concordance
ἤγγισεν (ēngisen) — 7 Occurrences

Matthew 21:34 V-AIA-3S
GRK: ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς
NAS: time approached, he sent
KJV: of the fruit drew near, he sent
INT: when moreover drew near the season

Luke 7:12 V-AIA-3S
GRK: ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ
NAS: Now as He approached the gate
KJV: when he came nigh to the gate
INT: as moreover he drew near to the gate

Luke 15:25 V-AIA-3S
GRK: ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ
NAS: he came and approached the house,
KJV: he came and drew nigh to the house,
INT: as coming [up] he drew near to the house

Luke 19:29 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ
NAS: When He approached Bethphage
KJV: when he was come nigh to
INT: it came to pass as he drew near to Bethphage

Luke 19:41 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τὴν
NAS: When He approached [Jerusalem], He saw
KJV: when he was come near, he beheld
INT: And as he drew near having seen the

Luke 22:47 V-AIA-3S
GRK: αὐτούς καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ
NAS: was preceding them; and he approached Jesus
KJV: them, and drew near unto Jesus to kiss
INT: them and drew near to Jesus

Philippians 2:30 V-AIA-3S
GRK: μέχρι θανάτου ἤγγισεν παραβολευσάμενος τῇ
NAS: because he came close to death
KJV: of Christ he was nigh unto
INT: unto death he went near having disregarded the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page