Ἐβραΐδι
Englishman's Concordance
Ἐβραΐδι (Ebraidi) — 3 Occurrences

Acts 21:40 N-DFS
GRK: προσεφώνησεν τῇ Ἐβραΐδι διαλέκτῳ λέγων
NAS: he spoke to them in the Hebrew dialect,
KJV: he spake unto [them] in the Hebrew tongue,
INT: he spoke to [them] with the Hebrew language saying

Acts 22:2 N-DFS
GRK: ὅτι τῇ Ἐβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει
NAS: that he was addressing them in the Hebrew dialect,
KJV: he spake in the Hebrew tongue
INT: that in the Hebrew language he spoke to

Acts 26:14 N-DFS
GRK: με τῇ Ἐβραΐδι διαλέκτῳ Σαούλ
NAS: saying to me in the Hebrew dialect,
KJV: and saying in the Hebrew tongue, Saul,
INT: me in the Hebrew language Saul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page