ἐφάνη
Englishman's Concordance
ἐφάνη (ephanē) — 5 Occurrences

Matthew 1:20 V-AIP-3S
GRK: κατ' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων
NAS: of the Lord appeared to him in a dream,
KJV: of the Lord appeared unto him
INT: in a dream appeared to him saying

Matthew 9:33 V-AIP-3S
GRK: λέγοντες Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν
NAS: has ever been seen in Israel.
KJV: It was never so seen in Israel.
INT: saying Never was it seen thus in

Matthew 13:26 V-AIP-3S
GRK: ἐποίησεν τότε ἐφάνη καὶ τὰ
NAS: then the tares became evident also.
KJV: fruit, then appeared the tares also.
INT: produced then appeared also the

Mark 16:9 V-AIP-3S
GRK: πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ
NAS: He first appeared to Mary
KJV: [day] of the week, he appeared first
INT: first [day] of the week he appeared first to Mary

Luke 9:8 V-AIP-3S
GRK: ὅτι Ἠλίας ἐφάνη ἄλλων δὲ
NAS: that Elijah had appeared, and by others
KJV: Elias had appeared; and
INT: that Elijah had appeared by others also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page