φάγωμεν
Englishman's Concordance
φάγωμεν (phagōmen) — 5 Occurrences

Matthew 6:31 V-ASA-1P
GRK: λέγοντες Τί φάγωμεν ἤ Τί
KJV: saying, What shall we eat? or, What
INT: saying What shall we eat or what

Luke 22:8 V-ASA-1P
GRK: πάσχα ἵνα φάγωμεν
KJV: the passover, that we may eat.
INT: passover that we might eat [it]

1 Corinthians 8:8 V-ASA-1P
GRK: ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα οὔτε
KJV: if we eat, are we the better;
INT: if not we might eat do we come short neither

1 Corinthians 8:8 V-ASA-1P
GRK: οὔτε ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν
KJV: if we eat not,
INT: neither if we eat have we an advantage

1 Corinthians 15:32 V-ASA-1P
GRK: οὐκ ἐγείρονται φάγωμεν καὶ πίωμεν
KJV: rise not? let us eat and drink;
INT: not are raised We might eat and we might drink

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page