ἔφαγον
Englishman's Concordance
ἔφαγον (ephagon) — 13 Occurrences

Matthew 12:4 V-AIA-3P
GRK: τῆς προθέσεως ἔφαγον ὃ οὐκ
KJV: and did eat the shewbread,
INT: of the presentation he ate which not

Matthew 14:20 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔφαγον πάντες καὶ
KJV: they did all eat, and were filled:
INT: And ate all and

Matthew 15:37 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔφαγον πάντες καὶ
KJV: they did all eat, and were filled:
INT: And ate all and

Mark 6:42 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔφαγον πάντες καὶ
KJV: they did all eat, and were filled.
INT: And ate all and

Mark 8:8 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν
KJV: So they did eat, and
INT: And they ate and were satisfied

Luke 9:17 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν
KJV: And they did eat, and were
INT: And they ate and were satisfied

John 6:23 V-AIA-3P
GRK: τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον
KJV: where they did eat bread,
INT: place where they ate the bread

John 6:31 V-AIA-3P
GRK: τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ
KJV: Our fathers did eat manna in
INT: the manna ate in the

John 6:49 V-AIA-3P
GRK: πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ
KJV: Your fathers did eat manna in
INT: fathers of you ate in the

John 6:58 V-AIA-3P
GRK: οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες
KJV: your fathers did eat manna, and
INT: Not as ate the fathers

Acts 10:14 V-AIA-1S
GRK: ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν
KJV: never eaten any thing
INT: for never did I eat anything common

1 Corinthians 10:3 V-AIA-3P
GRK: πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον
KJV: did all eat the same spiritual
INT: spiritual food ate

Revelation 10:10 V-AIA-1S
GRK: καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό ἐπικράνθη
KJV: and as soon as I had eaten it, my
INT: and when I did eat it was made bitter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page