ἔφαγεν
Englishman's Concordance
ἔφαγεν (ephagen) — 5 Occurrences

Mark 2:26 V-AIA-3S
GRK: τῆς προθέσεως ἔφαγεν οὓς οὐκ
KJV: and did eat the shewbread,
INT: of the presentation ate which not

Luke 4:2 V-AIA-3S
GRK: Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν
KJV: those days he did eat nothing: and
INT: and not he ate nothing in

Luke 6:4 V-AIA-3S
GRK: προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν
KJV: did take and eat the shewbread, and
INT: presence having taken ate and gave

Luke 24:43 V-AIA-3S
GRK: ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν
KJV: he took [it], and did eat before
INT: before them he ate

Acts 9:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν
KJV: and neither did eat nor drink.
INT: and neither did he eat nor drink

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page