5316. φαίνω (phainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5316. φαίνω (phainó) — 31 Occurrences

Matthew 1:20 V-AIP-3S
GRK: κατ' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων
NAS: of the Lord appeared to him in a dream,
KJV: of the Lord appeared unto him
INT: in a dream appeared to him saying

Matthew 2:7 V-PPM/P-GMS
GRK: χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος
NAS: the star appeared.
KJV: what time the star appeared.
INT: time of the appearing star

Matthew 2:13 V-PIM/P-3S
GRK: ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ
NAS: of the Lord appeared to Joseph
KJV: of the Lord appeareth to Joseph
INT: an angel of [the] Lord appears in a dream

Matthew 2:19 V-PIM/P-3S
GRK: ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ
NAS: of the Lord appeared in a dream
KJV: of the Lord appeareth in
INT: an angel of [the] Lord appears in a dream

Matthew 6:5 V-ASP-3P
GRK: προσεύχεσθαι ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις
NAS: so that they may be seen by men.
KJV: that they may be seen of men. Verily
INT: to pray so that they might be seen by men

Matthew 6:16 V-ASP-3P
GRK: αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις
NAS: so that they will be noticed by men
KJV: that they may appear unto men
INT: of them so that they might appear to men

Matthew 6:18 V-ASP-2S
GRK: ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις
NAS: that your fasting will not be noticed by men,
KJV: That thou appear not unto men
INT: so that not you might appear to men

Matthew 9:33 V-AIP-3S
GRK: λέγοντες Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν
NAS: has ever been seen in Israel.
KJV: It was never so seen in Israel.
INT: saying Never was it seen thus in

Matthew 13:26 V-AIP-3S
GRK: ἐποίησεν τότε ἐφάνη καὶ τὰ
NAS: then the tares became evident also.
KJV: fruit, then appeared the tares also.
INT: produced then appeared also the

Matthew 23:27 V-PIM/P-3P
GRK: ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν
NAS: on the outside appear beautiful,
KJV: which indeed appear beautiful outward,
INT: outwardly indeed appear beautiful inside

Matthew 23:28 V-PIM/P-2P
GRK: ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις
NAS: outwardly appear righteous
KJV: outwardly appear righteous
INT: outwardly indeed appear to men

Matthew 24:27 V-PIM/P-3S
GRK: ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν
NAS: from the east and flashes even
KJV: and shineth even unto
INT: east and shines as far as [the] west

Matthew 24:30 V-FIP-3S
GRK: καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον
NAS: of Man will appear in the sky,
KJV: then shall appear the sign
INT: And then will appear the sign

Mark 14:64 V-PIM/P-3S
GRK: τί ὑμῖν φαίνεται οἱ δὲ
NAS: how does it seem to you? And they all
KJV: the blasphemy: what think ye? And
INT: what to you appears and

Mark 16:9 V-AIP-3S
GRK: πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ
NAS: He first appeared to Mary
KJV: [day] of the week, he appeared first
INT: first [day] of the week he appeared first to Mary

Luke 9:8 V-AIP-3S
GRK: ὅτι Ἠλίας ἐφάνη ἄλλων δὲ
NAS: that Elijah had appeared, and by others
KJV: Elias had appeared; and
INT: that Elijah had appeared by others also

Luke 24:11 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν
NAS: words appeared to them as nonsense,
KJV: their words seemed to them
INT: And appeared before them

John 1:5 V-PIA-3S
GRK: τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ ἡ
NAS: The Light shines in the darkness,
KJV: And the light shineth in darkness;
INT: the darkness shines and the

John 5:35 V-PPA-NMS
GRK: καιόμενος καὶ φαίνων ὑμεῖς δὲ
NAS: that was burning and was shining and you were willing
KJV: a burning and a shining light: and
INT: burning and shining you moreover

Romans 7:13 V-ASP-3S
GRK: ἁμαρτία ἵνα φανῇ ἁμαρτία διὰ
NAS: in order that it might be shown to be sin
KJV: sin, that it might appear sin, working
INT: sin that it might appear sin by

2 Corinthians 13:7 V-ASP-1P
GRK: ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν ἀλλ' ἵνα
NAS: not that we ourselves may appear approved,
KJV: that we should appear approved, but
INT: we approved might appear but that

Philippians 2:15 V-PIM/P-2P
GRK: ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες
NAS: whom you appear as lights
KJV: among whom ye shine as lights
INT: among whom you appear as lights

Hebrews 11:3 V-PPM/P-GNP
GRK: μὴ ἐκ φαινομένων τὸ βλεπόμενον
NAS: was not made out of things which are visible.
KJV: made of things which do appear.
INT: not from [things] appearing the things seen

James 4:14 V-PPM/P-NFS
GRK: πρὸς ὀλίγον φαινομένη ἔπειτα καὶ
NAS: You are [just] a vapor that appears for a little while
KJV: that appeareth for a little time,
INT: for a little [while] appears then moreover

1 Peter 4:18 V-FIM-3S
GRK: ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται
NAS: WHAT WILL BECOME OF THE GODLESS MAN
KJV: and the sinner appear?
INT: sinner where will appear

2 Peter 1:19 V-PPM/P-DMS
GRK: ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ
NAS: as to a lamp shining in a dark
KJV: as unto a light that shineth in a dark
INT: as to a lamp shining in [a] dark

1 John 2:8 V-PIA-3S
GRK: ἀληθινὸν ἤδη φαίνει
NAS: Light is already shining.
KJV: light now shineth.
INT: true already shines

Revelation 1:16 V-PIA-3S
GRK: ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ
NAS: the sun shining in its strength.
KJV: [was] as the sun shineth in his
INT: the sun shines in the

Revelation 8:12 V-ASP-3S
GRK: ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον
NAS: and the day would not shine for a third
KJV: and the day shone not for a third part
INT: day not should appear [for] a third

Revelation 18:23 V-ASP-3S
GRK: οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ
NAS: of a lamp will not shine in you any
KJV: of a candle shall shine no more
INT: no not might shine in you

Revelation 21:23 V-PSA-3P
GRK: σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ ἡ
NAS: of the moon to shine on it, for the glory
KJV: of the moon, to shine in it:
INT: moon that they should shine in it the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page