ἐπιμένωμεν
Englishman's Concordance
ἐπιμένωμεν (epimenōmen) — 1 Occurrence

Romans 6:1 V-PSA-1P
GRK: οὖν ἐροῦμεν ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ
NAS: then? Are we to continue in sin
KJV: then? Shall we continue in sin,
INT: then will we say Shall we continue in sin

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page