ἐπιούσῃ
Englishman's Concordance
ἐπιούσῃ (epiousē) — 5 Occurrences

Acts 7:26 V-PP-DFS
GRK: τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη
KJV: And the next day he shewed himself
INT: on the and following day he appeared

Acts 16:11 V-PP-DFS
GRK: τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν
KJV: and the next [day] to
INT: and [the] following day to Nea

Acts 20:15 V-PP-DFS
GRK: ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς
KJV: and came the next [day] over against
INT: having sailed away on the following [day] we arrived opposite

Acts 21:18 V-PP-DFS
GRK: τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει ὁ
KJV: And the [day] following Paul went in
INT: on the moreover following [day] went in

Acts 23:11 V-PP-DFS
GRK: Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς
KJV: the night following the Lord
INT: and [the] following night having stood by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page