ἐπέπεσεν
Englishman's Concordance
ἐπέπεσεν (epepesen) — 7 Occurrences

Luke 1:12 V-AIA-3S
GRK: καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτόν
NAS: [the angel], and fear gripped him.
KJV: and fear fell upon him.
INT: and fear fell upon him

Luke 15:20 V-AIA-3S
GRK: καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν
NAS: [for him], and ran and embraced him and kissed
KJV: and ran, and fell on his
INT: and having run fell upon the

Acts 10:44 V-AIA-3S
GRK: ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα
NAS: the Holy Spirit fell upon all those
KJV: the Holy Ghost fell on all
INT: words these fell the Spirit

Acts 11:15 V-AIA-3S
GRK: με λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα
NAS: Spirit fell upon them just
KJV: the Holy Ghost fell on them,
INT: I to speak fell the Spirit

Acts 19:17 V-AIA-3S
GRK: Ἔφεσον καὶ ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ
NAS: and fear fell upon them all
KJV: and fear fell on them
INT: Ephesus and fell fear upon

Acts 20:10 V-AIA-3S
GRK: ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ
NAS: went down and fell upon him, and after embracing
KJV: Paul went down, and fell on him, and
INT: Paul fell upon him and

Revelation 11:11 V-AIA-3S
GRK: φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς
NAS: fear fell upon those
INT: fear great fell upon those

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page