Ἐπιθυμίᾳ
Englishman's Concordance
Ἐπιθυμίᾳ (Epithymia) — 8 Occurrences

Luke 22:15 N-DFS
GRK: πρὸς αὐτούς Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο
NAS: And He said to them, I have earnestly desired
KJV: them, With desire I have desired
INT: to them With desire I desired this

1 Thessalonians 2:17 N-DFS
GRK: ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ
NAS: with great desire to see
KJV: with great desire.
INT: with much desire

James 1:15 N-NFS
GRK: εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει
NAS: Then when lust has conceived,
KJV: Then when lust hath conceived,
INT: then lust having conceived gives birth to

2 Peter 1:4 N-DFS
GRK: κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς
NAS: that is in the world by lust.
KJV: the world through lust.
INT: world through lust decay

2 Peter 2:10 N-DFS
GRK: σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους
NAS: in [its] corrupt desires and despise
KJV: in the lust of uncleanness,
INT: [the] flesh in [the] lust of pollution walk

1 John 2:16 N-NFS
GRK: κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς
NAS: that is in the world, the lust of the flesh
KJV: the world, the lust of the flesh,
INT: world the desire of the flesh

1 John 2:16 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν
NAS: of the flesh and the lust of the eyes
KJV: and the lust of the eyes,
INT: and the desire of the eyes

1 John 2:17 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ ὁ
NAS: is passing away, and [also] its lusts; but the one who does
KJV: and the lust thereof:
INT: and the lust of it he who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page