ἐταράχθη
Englishman's Concordance
ἐταράχθη (etarachthē) — 3 Occurrences

Matthew 2:3 V-AIP-3S
GRK: βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα
NAS: heard [this], he was troubled, and all
KJV: had heard [these things], he was troubled, and
INT: king Herod he was troubled and all

Luke 1:12 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών
NAS: Zacharias was troubled when he saw
KJV: saw [him], he was troubled, and
INT: and was troubled Zechariah having seen [him]

John 13:21 V-AIP-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι
NAS: this, He became troubled in spirit,
KJV: said, he was troubled in spirit,
INT: Jesus was troubled in spirit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page