ταπεινωθήσεται
Englishman's Concordance
ταπεινωθήσεται (tapeinōthēsetai) — 4 Occurrences

Matthew 23:12 V-FIP-3S
GRK: ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὅστις
NAS: himself shall be humbled; and whoever
KJV: himself shall be abased; and
INT: will exalt himself will be humbled and whoever

Luke 3:5 V-FIP-3S
GRK: καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται καὶ ἔσται
NAS: AND HILL WILL BE BROUGHT LOW; THE CROOKED
KJV: hill shall be brought low; and
INT: and hill will be made low and will become

Luke 14:11 V-FIP-3S
GRK: ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὁ
NAS: himself will be humbled, and he who humbles
KJV: himself shall be abased; and
INT: exalts himself will be humbled and he that

Luke 18:14 V-FIP-3S
GRK: ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται ὁ δὲ
NAS: himself will be humbled, but he who humbles
KJV: himself shall be abased; and
INT: exalts himself will be humbled the [one who] however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page