ταπεινῶν
Englishman's Concordance
ταπεινῶν (tapeinōn) — 3 Occurrences

Luke 14:11 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: will be humbled, and he who humbles himself
KJV: and he that humbleth himself
INT: and he that humbles himself will be exalted

Luke 18:14 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: will be humbled, but he who humbles himself
KJV: and he that humbleth himself
INT: the [one who] however humbles himself will be exalted

2 Corinthians 11:7 V-PPA-NMS
GRK: ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς
NAS: a sin in humbling myself
KJV: an offence in abasing myself
INT: did I commit myself humbling that you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page