ἐταράχθησαν
Englishman's Concordance
ἐταράχθησαν (etarachthēsan) — 2 Occurrences

Matthew 14:26 V-AIP-3P
GRK: θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι
NAS: on the sea, they were terrified, and said,
KJV: the sea, they were troubled, saying,
INT: sea walking were troubled saying

Mark 6:50 V-AIP-3P
GRK: εἶδον καὶ ἐταράχθησαν ὁ δὲ
NAS: saw Him and were terrified. But immediately
KJV: and were troubled. And
INT: saw and were troubled and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page