γυναιξίν
Englishman's Concordance
γυναιξίν (gynaixin) — 5 Occurrences

Matthew 28:5 N-DFP
GRK: εἶπεν ταῖς γυναιξίν Μὴ φοβεῖσθε
NAS: said to the women, Do not be afraid;
KJV: and said unto the women, Fear
INT: said to the women not Fear

Luke 1:42 N-DFP
GRK: σὺ ἐν γυναιξίν καὶ εὐλογημένος
NAS: [are] you among women, and blessed
KJV: [art] thou among women, and blessed
INT: you among women and blessed

Acts 1:14 N-DFP
GRK: προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ
NAS: along with [the] women, and Mary
KJV: supplication, with the women, and Mary
INT: in prayer with [the] women and Mary

Acts 16:13 N-DFP
GRK: ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν
NAS: and began speaking to the women who had assembled.
KJV: and spake unto the women which resorted
INT: to those having gathered women

1 Timothy 2:10 N-DFP
GRK: ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν
NAS: as is proper for women making a claim
KJV: becometh women professing
INT: what is becoming to women professing [the] fear of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page