γυναικὶ
Englishman's Concordance
γυναικὶ (gynaiki) — 15 Occurrences

Matthew 19:5 N-DFS
GRK: κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: AND BE JOINED TO HIS WIFE, AND THE TWO
KJV: to his wife: and
INT: will be joined with the wife of him and

Matthew 26:10 N-DFS
GRK: παρέχετε τῇ γυναικί ἔργον γὰρ
NAS: do you bother the woman? For she has done
KJV: trouble ye the woman? for
INT: do you cause to the woman a work indeed

John 4:42 N-DFS
GRK: τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι
NAS: and they were saying to the woman, It is no longer
KJV: And said unto the woman, Now
INT: to and woman they said

Acts 5:1 N-DFS
GRK: Σαπφίρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησεν
NAS: Ananias, with his wife Sapphira,
KJV: Sapphira his wife, sold a possession,
INT: Sapphira the wife of him sold

Acts 24:24 N-DFS
GRK: τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ
NAS: with Drusilla, his wife who was a Jewess,
KJV: with his wife Drusilla, which was
INT: the own wife who was a Jewess

1 Corinthians 7:3 N-DFS
GRK: τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ
NAS: his duty to his wife, and likewise
KJV: render unto the wife due
INT: To the wife the husband

1 Corinthians 7:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ γυναικί καὶ ἡγίασται
NAS: through his wife, and the unbelieving
KJV: by the wife, and
INT: in the wife and is sanctified

1 Corinthians 7:27 N-DFS
GRK: δέδεσαι γυναικί μὴ ζήτει
NAS: Are you bound to a wife? Do not seek
KJV: Art thou bound unto a wife? seek not
INT: have you been bound to a wife not seek

1 Corinthians 7:33 N-DFS
GRK: ἀρέσῃ τῇ γυναικί
NAS: how he may please his wife,
KJV: how he may please [his] wife.
INT: he shall please the wife

1 Corinthians 11:6 N-DFS
GRK: δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι
NAS: it is disgraceful for a woman to have her hair cut off
KJV: it be a shame for a woman to be shorn
INT: moreover shameful to a woman to be shaved

1 Corinthians 14:35 N-DFS
GRK: γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν
NAS: for it is improper for a woman to speak
KJV: it is a shame for women to speak in
INT: indeed it is for women to speak in

1 Timothy 2:12 N-DFS
GRK: διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω
NAS: But I do not allow a woman to teach or
KJV: I suffer not a woman to teach, nor
INT: to teach however, a woman not I do allow

Revelation 12:14 N-DFS
GRK: ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο
NAS: were given to the woman, so
KJV: And to the woman were given
INT: were given to the woman the two

Revelation 12:16 N-DFS
GRK: γῆ τῇ γυναικί καὶ ἤνοιξεν
NAS: helped the woman, and the earth
KJV: helped the woman, and
INT: earth the woman and opened

Revelation 12:17 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ γυναικί καὶ ἀπῆλθεν
NAS: was enraged with the woman, and went off
KJV: was wroth with the woman, and went
INT: with the woman and went

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page