ἅπαντα
Englishman's Concordance
ἅπαντα (hapanta) — 10 Occurrences

Matthew 28:11 Adj-ANP
GRK: τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα
NAS: to the chief priests all that had happened.
KJV: unto the chief priests all the things that were done.
INT: to the chief priests all things that having were done

Mark 8:25 Adj-ANP
GRK: ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα
NAS: and [began] to see everything clearly.
KJV: and saw every man clearly.
INT: looked on clearly all

Mark 16:15 Adj-AMS
GRK: τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ
NAS: to them, Go into all the world
KJV: Go ye into all the world, and preach
INT: the world all proclaim the

Luke 3:21 Adj-AMS
GRK: τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν
NAS: Now when all the people were baptized,
KJV: Now when all the people were baptized,
INT: having been baptized all the people

John 4:25 Adj-ANP
GRK: ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα
NAS: He will declare all things to us.
INT: he will tell us all things

Acts 2:44 Adj-ANP
GRK: καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά
NAS: and had all things in common;
KJV: and had all things common;
INT: and having all things in common

Acts 4:32 Adj-NNP
GRK: ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά
INT: were to them all things common

Acts 10:8 Adj-ANP
GRK: καὶ ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν
NAS: and after he had explained everything to them, he sent
KJV: when he had declared all [these] things unto them,
INT: and having related all things to them he sent

Acts 11:10 Adj-NNP
GRK: ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαντα εἰς τὸν
NAS: three times, and everything was drawn
KJV: and all were drawn up
INT: was drawn up again all into

Ephesians 6:13 Adj-ANP
GRK: πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι
NAS: and having done everything, to stand firm.
KJV: and having done all, to stand.
INT: evil and all things having done to stand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page