ἕτοιμοι
Englishman's Concordance
ἕτοιμοι (hetoimoi) — 6 Occurrences

Matthew 24:44 Adj-NMP
GRK: ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι ὅτι ᾗ
NAS: you also must be ready; for the Son
KJV: ye also ready: for in such
INT: you be ready for in that

Matthew 25:10 Adj-NFP
GRK: καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ'
NAS: and those who were ready went
KJV: and they that were ready went in
INT: and those ready went in with

Luke 12:40 Adj-NMP
GRK: ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι ὅτι ᾗ
NAS: You too, be ready; for the Son of Man
KJV: ye therefore ready also: for
INT: you be you ready for in the

Acts 23:15 Adj-NMP
GRK: ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ
NAS: by a more thorough investigation; and we for our part are ready to slay
KJV: come near, are ready to kill him.
INT: drawing near his ready are

Acts 23:21 Adj-NMP
GRK: νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν
NAS: him; and now they are ready and waiting
KJV: are they ready, looking for
INT: now they are ready waiting the

1 Peter 3:15 Adj-NMP
GRK: καρδίαις ὑμῶν ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς
NAS: always [being] ready to make a defense
KJV: hearts: and [be] ready always to
INT: hearts of you and ready [be] always for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page