2092. ἕτοιμος (hetoimos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2092. ἕτοιμος (hetoimos) — 17 Occurrences

Matthew 22:4 Adj-NNP
GRK: καὶ πάντα ἕτοιμα δεῦτε εἰς
NAS: and everything is ready; come
KJV: and all things [are] ready: come unto
INT: and all things [are] ready come to

Matthew 22:8 Adj-NMS
GRK: μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν οἱ
NAS: The wedding is ready, but those
KJV: is ready, but
INT: indeed [the] wedding feast ready is those

Matthew 24:44 Adj-NMP
GRK: ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι ὅτι ᾗ
NAS: you also must be ready; for the Son
KJV: ye also ready: for in such
INT: you be ready for in that

Matthew 25:10 Adj-NFP
GRK: καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ'
NAS: and those who were ready went
KJV: and they that were ready went in
INT: and those ready went in with

Mark 14:15 Adj-ANS
GRK: μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον καὶ ἐκεῖ
NAS: furnished [and] ready; prepare
KJV: furnished [and] prepared: there
INT: large furnished [and] ready And There

Luke 12:40 Adj-NMP
GRK: ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι ὅτι ᾗ
NAS: You too, be ready; for the Son of Man
KJV: ye therefore ready also: for
INT: you be you ready for in the

Luke 14:17 Adj-NNP
GRK: ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν
NAS: Come; for everything is ready now.'
KJV: are now ready.
INT: for now ready is

Luke 22:33 Adj-NMS
GRK: μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ
NAS: with You I am ready to go
KJV: Lord, I am ready to go with
INT: with you ready I am both

John 7:6 Adj-NMS
GRK: πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος
NAS: but your time is always opportune.
KJV: is alway ready.
INT: always is ready

Acts 23:15 Adj-NMP
GRK: ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ
NAS: by a more thorough investigation; and we for our part are ready to slay
KJV: come near, are ready to kill him.
INT: drawing near his ready are

Acts 23:21 Adj-NMP
GRK: νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν
NAS: him; and now they are ready and waiting
KJV: are they ready, looking for
INT: now they are ready waiting the

2 Corinthians 9:5 Adj-AFS
GRK: ὑμῶν ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως
NAS: that the same would be ready as a bountiful gift
KJV: that the same might be ready, as
INT: of you this ready to be thus

2 Corinthians 10:6 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι
NAS: and we are ready to punish all
KJV: having in a readiness to revenge all
INT: and in readiness having to avenge

2 Corinthians 10:16 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι
NAS: you, [and] not to boast in what has been accomplished in the sphere
KJV: line of things made ready to our hand.
INT: as to things ready to boast

Titus 3:1 Adj-AMP
GRK: ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι
NAS: to be obedient, to be ready for every
KJV: to be ready to
INT: work good ready to be

1 Peter 1:5 Adj-AFS
GRK: εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν
NAS: for a salvation ready to be revealed
KJV: unto salvation ready to be revealed in
INT: for salvation ready to be revealed in

1 Peter 3:15 Adj-NMP
GRK: καρδίαις ὑμῶν ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς
NAS: always [being] ready to make a defense
KJV: hearts: and [be] ready always to
INT: hearts of you and ready [be] always for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page