καταβάτω
Englishman's Concordance
καταβάτω (katabatō) — 5 Occurrences

Matthew 24:17 V-AMA-3S
GRK: δώματος μὴ καταβάτω ἆραι τὰ
NAS: is on the housetop must not go down to get
KJV: not come down to take
INT: housetop not let him come down to take anything

Matthew 27:42 V-AMA-3S
GRK: Ἰσραήλ ἐστιν καταβάτω νῦν ἀπὸ
NAS: let Him now come down from the cross,
KJV: let him now come down from the cross,
INT: of Israel he is let him descend now from

Mark 13:15 V-AMA-3S
GRK: δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω
NAS: is on the housetop must not go down, or
KJV: not go down into
INT: housetop not let him come down nor go in

Mark 15:32 V-AMA-3S
GRK: βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ
NAS: now come down from the cross,
KJV: the King of Israel descend now from
INT: King of Israel let him descend now from

Luke 17:31 V-AMA-3S
GRK: οἰκίᾳ μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά
NAS: are in the house must not go down to take
KJV: let him not come down to take it
INT: house not let him come down to take away them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2597
82 Occurrences


καταβαίνει — 2 Occ.
καταβαίνειν — 1 Occ.
καταβαίνων — 2 Occ.
καταβαῖνον — 7 Occ.
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.
κατέβην — 1 Occ.
κατέβησαν — 5 Occ.
Additional Entries
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.
κατέβην — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page