κιβωτόν
Englishman's Concordance
κιβωτόν (kibōton) — 4 Occurrences

Matthew 24:38 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κιβωτόν
NAS: that Noah entered the ark,
KJV: entered into the ark,
INT: into the ark

Luke 17:27 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κιβωτόν καὶ ἦλθεν
NAS: entered the ark, and the flood
KJV: entered into the ark, and the flood
INT: into the ark and came

Hebrews 9:4 N-AFS
GRK: καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης
NAS: altar of incense and the ark of the covenant
KJV: and the ark of the covenant
INT: and the ark of the covenant

Hebrews 11:7 N-AFS
GRK: εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν
NAS: prepared an ark for the salvation
KJV: prepared an ark to
INT: having been moved with fear prepared an ark for [the] salvation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page