2787. κιβωτός (kibótos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2787. κιβωτός (kibótos) — 6 Occurrences

Matthew 24:38 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κιβωτόν
NAS: that Noah entered the ark,
KJV: entered into the ark,
INT: into the ark

Luke 17:27 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κιβωτόν καὶ ἦλθεν
NAS: entered the ark, and the flood
KJV: entered into the ark, and the flood
INT: into the ark and came

Hebrews 9:4 N-AFS
GRK: καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης
NAS: altar of incense and the ark of the covenant
KJV: and the ark of the covenant
INT: and the ark of the covenant

Hebrews 11:7 N-AFS
GRK: εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν
NAS: prepared an ark for the salvation
KJV: prepared an ark to
INT: having been moved with fear prepared an ark for [the] salvation

1 Peter 3:20 N-GFS
GRK: Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ εἰς ἣν
NAS: during the construction of the ark, in which
KJV: of Noah, while the ark was a preparing,
INT: of Noah [while was] being prepared [the] ark into which

Revelation 11:19 N-NFS
GRK: ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης
NAS: was opened; and the ark of His covenant
KJV: his temple the ark of his testament:
INT: was seen the ark of the covenant

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page