2786. Κηφᾶς (Képhas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2786. Κηφᾶς (Képhas) — 9 Occurrences

John 1:42 N-NMS
GRK: σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς ὃ ἑρμηνεύεται
NAS: you shall be called Cephas (which
KJV: shalt be called Cephas, which
INT: you will be called Cephas which means

1 Corinthians 1:12 N-GMS
GRK: Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ Ἐγὼ δὲ
NAS: and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ.
KJV: and I of Cephas; and I
INT: I moreover of Cephas I moreover

1 Corinthians 3:22 N-NMS
GRK: Ἀπολλὼς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος
NAS: Apollos or Cephas or the world
KJV: Apollos, or Cephas, or the world,
INT: Apollos or Cephas or [the] world

1 Corinthians 9:5 N-NMS
GRK: κυρίου καὶ Κηφᾶς
NAS: of the Lord and Cephas?
KJV: of the Lord, and Cephas?
INT: Lord and Cephas

1 Corinthians 15:5 N-DMS
GRK: ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς
NAS: and that He appeared to Cephas, then
KJV: he was seen of Cephas, then
INT: that he appeared to Cephas then to the

Galatians 1:18 N-AMS
GRK: Ἰεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν καὶ ἐπέμεινα
NAS: to become acquainted with Cephas, and stayed
INT: Jerusalem to make acquaintance with Peter and I remained

Galatians 2:9 N-NMS
GRK: Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης
NAS: to me, James and Cephas and John,
KJV: when James, Cephas, and John,
INT: James and Cephas and John

Galatians 2:11 N-NMS
GRK: δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: But when Cephas came to Antioch,
INT: moreover came Peter to Antioch

Galatians 2:14 N-DMS
GRK: εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων
NAS: I said to Cephas in the presence
INT: I said to Peter before all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page