κοινὸν
Englishman's Concordance
κοινὸν (koinon) — 8 Occurrences

Acts 10:14 Adj-ANS
GRK: ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον
NAS: eaten anything unholy and unclean.
KJV: any thing that is common or
INT: did I eat anything common or unclean

Acts 10:28 Adj-AMS
GRK: ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον
NAS: any man unholy or unclean.
KJV: any man common or unclean.
INT: showed not common or unclean

Acts 11:8 Adj-ANS
GRK: κύριε ὅτι κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον
NAS: Lord, for nothing unholy or unclean
KJV: for nothing common or unclean
INT: Lord for common or unclean

Romans 14:14 Adj-NNS
GRK: ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι' ἑαυτοῦ
NAS: that nothing is unclean in itself;
KJV: [there is] nothing unclean of
INT: that nothing [is] unclean of itself

Romans 14:14 Adj-ANS
GRK: λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι ἐκείνῳ
NAS: anything to be unclean, to him it is unclean.
KJV: to be unclean, to him
INT: reckons anything unclean to be to that one

Romans 14:14 Adj-NNS
GRK: εἶναι ἐκείνῳ κοινόν
NAS: to be unclean, to him it is unclean.
KJV: unclean, to him [it is] unclean.
INT: to be to that one unclean [it is]

Hebrews 10:29 Adj-ANS
GRK: τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν
NAS: and has regarded as unclean the blood
KJV: he was sanctified, an unholy thing, and
INT: of the covenant common having esteemed in

Revelation 21:27 Adj-NNS
GRK: αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ
NAS: and nothing unclean, and no
INT: it anything defiling and those

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page