λατρεύειν
Englishman's Concordance
λατρεύειν (latreuein) — 3 Occurrences

Luke 1:74 V-PNA
GRK: ἐχθρῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ
NAS: of our enemies, Might serve Him without fear,
KJV: enemies might serve him
INT: of our enemies having been saved we should serve him

Acts 7:42 V-PNA
GRK: παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ
NAS: and delivered them up to serve the host
KJV: them up to worship the host of heaven;
INT: delivered them to serve the host

Hebrews 9:14 V-PNA
GRK: εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι
NAS: works to serve the living
KJV: works to serve the living God?
INT: for to serve God [the] living

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page