3000. λατρεύω (latreuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3000. λατρεύω (latreuó) — 21 Occurrences

Matthew 4:10 V-FIA-2S
GRK: αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις
NAS: YOUR GOD, AND SERVE HIM ONLY.'
KJV: him only shalt thou serve.
INT: him alone will you serve

Luke 1:74 V-PNA
GRK: ἐχθρῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ
NAS: of our enemies, Might serve Him without fear,
KJV: enemies might serve him
INT: of our enemies having been saved we should serve him

Luke 2:37 V-PPA-NFS
GRK: καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ
NAS: left the temple, serving night and day
KJV: the temple, but served [God] with fastings
INT: and prayers serving night and

Luke 4:8 V-FIA-2S
GRK: αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις
NAS: YOUR GOD AND SERVE HIM ONLY.'
KJV: him only shalt thou serve.
INT: him only will you serve

Acts 7:7 V-FIA-3P
GRK: ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν
NAS: THAT THEY WILL COME OUT AND SERVE ME IN THIS
KJV: shall they come forth, and serve me in
INT: they will come forth and serve me in

Acts 7:42 V-PNA
GRK: παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ
NAS: and delivered them up to serve the host
KJV: them up to worship the host of heaven;
INT: delivered them to serve the host

Acts 24:14 V-PIA-1S
GRK: αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ
NAS: a sect I do serve the God
KJV: so worship I the God
INT: a sect so I serve the ancestral

Acts 26:7 V-PPA-NNS
GRK: καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι
NAS: as they earnestly serve [God] night
KJV: instantly serving [God] day
INT: and day serving hope to attain

Acts 27:23 V-PIA-1S
GRK: ᾧ καὶ λατρεύω ἄγγελος
NAS: and whom I serve stood before
KJV: and whom I serve,
INT: whom and I serve an angel

Romans 1:9 V-PIA-1S
GRK: θεός ᾧ λατρεύω ἐν τῷ
NAS: whom I serve in my spirit
KJV: witness, whom I serve with my
INT: God whom I serve in the

Romans 1:25 V-AIA-3P
GRK: ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει
NAS: and worshiped and served the creature
KJV: and served the creature
INT: reverenced and served the created thing

Philippians 3:3 V-PPA-NMP
GRK: πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι
NAS: for we are the [true] circumcision, who worship in the Spirit
KJV: which worship God
INT: in [the Spirit of God worship and glory

2 Timothy 1:3 V-PIA-1S
GRK: θεῷ ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων
NAS: whom I serve with a clear
KJV: whom I serve from
INT: to God whom I serve from [my] forefathers

Hebrews 8:5 V-PIA-3P
GRK: καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων
NAS: who serve a copy and shadow
KJV: Who serve unto the example and
INT: and shadow serve of the heavenly places

Hebrews 9:9 V-PPA-AMS
GRK: τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα
NAS: make the worshiper perfect
KJV: make him that did the service perfect,
INT: to perfect him who serves

Hebrews 9:14 V-PNA
GRK: εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι
NAS: works to serve the living
KJV: works to serve the living God?
INT: for to serve God [the] living

Hebrews 10:2 V-PPA-AMP
GRK: ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους
NAS: because the worshipers, having once
KJV: because that the worshippers once
INT: of sins those who serve once cleansed

Hebrews 12:28 V-PSA-1P
GRK: δι' ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ
NAS: by which we may offer to God
KJV: whereby we may serve God
INT: by which we might serve well pleasingly

Hebrews 13:10 V-PPA-NMP
GRK: τῇ σκηνῇ λατρεύοντες
NAS: those who serve the tabernacle
KJV: to eat which serve the tabernacle.
INT: the tabernacle serve

Revelation 7:15 V-PIA-3P
GRK: θεοῦ καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας
NAS: of God; and they serve Him day
KJV: of God, and serve him day
INT: of God and serve him day

Revelation 22:3 V-FIA-3P
GRK: δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ
NAS: will be in it, and His bond-servants will serve Him;
KJV: his servants shall serve him:
INT: servants of him will serve him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page