λόγοι
Englishman's Concordance
λόγοι (logoi) — 10 Occurrences

Matthew 24:35 N-NMP
GRK: οἱ δὲ λόγοι μου οὐ
NAS: away, but My words will not pass away.
KJV: but my words shall not
INT: however [the] words of me no

Mark 13:31 N-NMP
GRK: οἱ δὲ λόγοι μου οὐ
NAS: away, but My words will not pass away.
KJV: but my words shall not
INT: however [the] words of me in no way

Luke 21:33 N-NMP
GRK: οἱ δὲ λόγοι μου οὐ
NAS: away, but My words will not pass away.
KJV: but my words shall not
INT: moreover [the] words of me no

Luke 24:17 N-NMP
GRK: Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς
NAS: are these words that you are exchanging
KJV: What manner of communications [are] these
INT: What words [are] these which

Luke 24:44 N-NMP
GRK: Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς
NAS: to them, These are My words which
KJV: These [are] the words which
INT: These [are] the words of me which

Acts 15:15 N-NMP
GRK: συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν
NAS: With this the words of the Prophets
KJV: agree the words of the prophets;
INT: agree the words of the prophets

Revelation 17:17 N-NMP
GRK: τελεσθήσονται οἱ λόγοι τοῦ θεοῦ
NAS: until the words of God
INT: should be fulfilled the words of God

Revelation 19:9 N-NMP
GRK: Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ
NAS: to me, These are true words of God.
KJV: are the true sayings of God.
INT: These the words true

Revelation 21:5 N-NMP
GRK: οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ
NAS: for these words are faithful
KJV: for these words are true
INT: these the words faithful and

Revelation 22:6 N-NMP
GRK: Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ
NAS: to me, These words are faithful
KJV: These sayings [are] faithful
INT: These words [are] faithful and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page