λυπούμενος
Englishman's Concordance
λυπούμενος (lypoumenos) — 3 Occurrences

Matthew 19:22 V-PPM/P-NMS
GRK: τοῦτον ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ
NAS: he went away grieving; for he was one who owned
KJV: he went away sorrowful: for
INT: this he went away grieved he had indeed

Mark 10:22 V-PPM/P-NMS
GRK: λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ
NAS: and he went away grieving, for he was one who owned
KJV: and went away grieved: for
INT: word he went away grieved he had indeed

2 Corinthians 2:2 V-PPM/P-NMS
GRK: μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ
NAS: For if I cause you sorrow, who then
KJV: but the same which is made sorry by
INT: not he who is grieved by me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page