3076. λυπέω (lupeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3076. λυπέω (lupeó) — 26 Occurrences

Matthew 14:9 V-APP-NMS
GRK: καὶ λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς
NAS: Although he was grieved, the king
KJV: the king was sorry: nevertheless for
INT: And having been grieved the king

Matthew 17:23 V-AIP-3P
GRK: ἐγερθήσεται καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα
NAS: day. And they were deeply grieved.
KJV: And they were exceeding sorry.
INT: he will be raised up And they were grieved greatly

Matthew 18:31 V-AIP-3P
GRK: τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα καὶ
NAS: they were deeply grieved and came
KJV: they were very sorry, and
INT: what things having taken place they were grieved greatly and

Matthew 19:22 V-PPM/P-NMS
GRK: τοῦτον ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ
NAS: he went away grieving; for he was one who owned
KJV: he went away sorrowful: for
INT: this he went away grieved he had indeed

Matthew 26:22 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο
NAS: Being deeply grieved, they each one
KJV: they were exceeding sorrowful, and began
INT: And being grieved exceedingly they began

Matthew 26:37 V-PNM/P
GRK: Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν
NAS: and began to be grieved and distressed.
KJV: and began to be sorrowful and
INT: of Zebedee he began to be sorrowful and deeply distressed

Mark 10:22 V-PPM/P-NMS
GRK: λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ
NAS: and he went away grieving, for he was one who owned
KJV: and went away grieved: for
INT: word he went away grieved he had indeed

Mark 14:19 V-PNM/P
GRK: ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν
NAS: They began to be grieved and to say
KJV: they began to be sorrowful, and to
INT: they began to be grieved and to say

John 16:20 V-FIP-2P
GRK: χαρήσεται ὑμεῖς λυπηθήσεσθε ἀλλ' ἡ
NAS: will rejoice; you will grieve, but your grief
KJV: and ye shall be sorrowful, but your
INT: will rejoice you will be grieved but the

John 21:17 V-AIP-3S
GRK: φιλεῖς με ἐλυπήθη ὁ Πέτρος
NAS: Me? Peter was grieved because
KJV: Peter was grieved because
INT: have you affection for me Was grieved Peter

Romans 14:15 V-PIM/P-3S
GRK: ἀδελφός σου λυπεῖται οὐκέτι κατὰ
NAS: your brother is hurt, you are no longer
KJV: brother be grieved with
INT: brother of you is grieved no longer according to

2 Corinthians 2:2 V-PIA-1S
GRK: γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς καὶ
NAS: For if I cause you sorrow, who
KJV: make you sorry, who is he
INT: indeed I grieve you also

2 Corinthians 2:2 V-PPM/P-NMS
GRK: μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ
NAS: For if I cause you sorrow, who then
KJV: but the same which is made sorry by
INT: not he who is grieved by me

2 Corinthians 2:4 V-ASP-2P
GRK: οὐχ ἵνα λυπηθῆτε ἀλλὰ τὴν
NAS: not so that you would be made sorrowful, but that you might know
KJV: that ye should be grieved, but
INT: not that you might be grieved but the

2 Corinthians 2:5 V-RIA-3S
GRK: δέ τις λελύπηκεν οὐκ ἐμὲ
NAS: any has caused sorrow, he has caused sorrow
KJV: if any have caused grief, he hath
INT: moreover anyone has grieved not me

2 Corinthians 2:5 V-RIA-3S
GRK: οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν ἀλλὰ ἀπὸ
NAS: has caused sorrow, he has caused sorrow not to me, but in some degree--
KJV: he hath not grieved me, but
INT: not me has has grieved but from

2 Corinthians 6:10 V-PPM/P-NMP
GRK: ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ
NAS: as sorrowful yet always
KJV: As sorrowful, yet alway
INT: as sorrowful always moreover

2 Corinthians 7:8 V-AIA-1S
GRK: εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν
NAS: For though I caused you sorrow
KJV: I made you sorry with a letter,
INT: if also I grieved you in

2 Corinthians 7:8 V-AIA-3S
GRK: πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς
NAS: I caused you sorrow by my letter,
KJV: you sorry, though [it were] but
INT: for an hour grieved you

2 Corinthians 7:9 V-AIP-2P
GRK: οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε ἀλλ' ὅτι
NAS: rejoice, not that you were made sorrowful,
KJV: not that ye were made sorry, but that
INT: not that you were grieved but that

2 Corinthians 7:9 V-AIP-2P
GRK: ἀλλ' ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν
NAS: not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful
KJV: but that ye sorrowed to repentance:
INT: but that you were grieved to repentance

2 Corinthians 7:9 V-AIP-2P
GRK: εἰς μετάνοιαν ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ
NAS: sorrowful, but that you were made sorrowful to [the point of] repentance;
KJV: for ye were made sorry after
INT: to repentance you were grieved indeed according to

2 Corinthians 7:11 V-ANP
GRK: κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο
NAS: godly sorrow, has produced
KJV: that ye sorrowed after
INT: according to God to have been grieved how much it produced

Ephesians 4:30 V-PMA-2P
GRK: καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα
NAS: Do not grieve the Holy Spirit
KJV: And grieve not the holy
INT: And not grieve the Spirit

1 Thessalonians 4:13 V-PSM/P-2P
GRK: ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ
NAS: so that you will not grieve as do the rest
KJV: that ye sorrow not,
INT: that not you be grieved even as also

1 Peter 1:6 V-APP-NMP
GRK: δέον ἐστὶν λυπηθέντες ἐν ποικίλοις
NAS: necessary, you have been distressed by various
KJV: be, ye are in heaviness through
INT: being necessary you are having been put to grief by various

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page