μάχαιραν
Englishman's Concordance
μάχαιραν (machairan) — 12 Occurrences

Matthew 10:34 N-AFS
GRK: εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν
NAS: to bring peace, but a sword.
KJV: peace, but a sword.
INT: peace but a sword

Matthew 26:51 N-AFS
GRK: ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ
NAS: and drew out his sword, and struck
KJV: and drew his sword, and struck
INT: drew the sword of him and

Matthew 26:52 N-AFS
GRK: Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς
NAS: to him, Put your sword back
KJV: Put up again thy sword into his
INT: Return the sword of you into

Matthew 26:52 N-AFS
GRK: οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ
NAS: who take up the sword shall perish
KJV: that take the sword shall perish
INT: the [ones] having taken [the] sword by [the] sword

Mark 14:47 N-AFS
GRK: σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν
NAS: by drew his sword, and struck
KJV: drew a sword, and smote
INT: having drawn the sword struck the

Luke 22:36 N-AFS
GRK: καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν
NAS: has no sword is to sell his coat
KJV: no sword, let him sell
INT: and buy a sword

John 18:10 N-AFS
GRK: Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν
NAS: having a sword, drew
KJV: Peter having a sword drew it,
INT: Peter having a sword drew it

John 18:11 N-AFS
GRK: Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν
NAS: Put the sword into the sheath;
KJV: Put up thy sword into the sheath:
INT: Put the sword into the

Acts 16:27 N-AFS
GRK: σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν
NAS: he drew his sword and was about
KJV: he drew out his sword, and would
INT: having drawn his sword was about himself

Romans 13:4 N-AFS
GRK: εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ θεοῦ
NAS: for it does not bear the sword for nothing;
KJV: he beareth not the sword in vain: for
INT: in vain the sword he wears of god

Ephesians 6:17 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος
NAS: OF SALVATION, and the sword of the Spirit,
KJV: and the sword of the Spirit,
INT: and the sword of the Spirit

Hebrews 4:12 N-AFS
GRK: ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ
NAS: two-edged sword, and piercing
KJV: any twoedged sword, piercing even to
INT: than any sword two-edged even

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page