μέλεσιν
Englishman's Concordance
μέλεσιν (melesin) — 5 Occurrences

Romans 7:5 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν εἰς
NAS: were at work in the members of our body to bear fruit
KJV: in our members to bring forth fruit
INT: in the members of us to

Romans 7:23 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενον
NAS: law in the members of my body, waging war against
KJV: in my members, warring against the law
INT: in the members of me warring against

Romans 7:23 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς μέλεσίν μου
NAS: of sin which is in my members.
KJV: in my members.
INT: in the members of me

James 3:6 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν ἡ
NAS: among our members as that which defiles
KJV: our members, that it defileth
INT: in the members of us the

James 4:1 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν
NAS: that wage war in your members?
KJV: in your members?
INT: in the members of you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page