μισεῖ
Englishman's Concordance
μισεῖ (misei) — 7 Occurrences

Luke 14:26 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα
NAS: comes to Me, and does not hate his own father
KJV: me, and hate not his
INT: and not hates the father

John 3:20 V-PIA-3S
GRK: φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς
NAS: evil hates the Light,
KJV: evil hateth the light,
INT: evil does hates the light

John 7:7 V-PIA-3S
GRK: ἐμὲ δὲ μισεῖ ὅτι ἐγὼ
NAS: hate you, but it hates Me because
KJV: but me it hateth, because I
INT: me however it hates because I

John 15:18 V-PIA-3S
GRK: κόσμος ὑμᾶς μισεῖ γινώσκετε ὅτι
NAS: the world hates you, you know
KJV: If the world hate you, ye know
INT: world you hates you know that

John 15:19 V-PIA-3S
GRK: διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ
NAS: of this the world hates you.
KJV: therefore the world hateth you.
INT: on account of this hates you the

John 15:23 V-PIA-3S
GRK: πατέρα μου μισεῖ
NAS: He who hates Me hates My Father also.
KJV: He that hateth me hateth my Father
INT: Father of me hates

1 John 3:13 V-PIA-3S
GRK: ἀδελφοί εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ
NAS: if the world hates you.
KJV: if the world hate you.
INT: brothers if hates you the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page