μεμισήκασιν
Englishman's Concordance
μεμισήκασιν (memisēkasin) — 1 Occurrence

John 15:24 V-RIA-3P
GRK: ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ
NAS: seen and hated Me and My Father
KJV: seen and hated both me
INT: they have seen and have hated both me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page