μνήσθητι
Englishman's Concordance
μνήσθητι (mnēsthēti) — 2 Occurrences

Luke 16:25 V-AMP-2S
GRK: Ἀβραάμ Τέκνον μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες
INT: Abraham Child remember that you did fully receive

Luke 23:42 V-AMP-2S
GRK: ἔλεγεν Ἰησοῦ μνήσθητί μου ὅταν
INT: he said to Jesus Remember me when

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page