μισοῦντας
Englishman's Concordance
μισοῦντας (misountas) — 1 Occurrence

Matthew 5:44 V-PPA-AMP
GRK: ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς
KJV: good to them that hate you,
INT: do to those who hate you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page