μισθὸν
Englishman's Concordance
μισθὸν (misthon) — 18 Occurrences

Matthew 5:46 N-AMS
GRK: ὑμᾶς τίνα μισθὸν ἔχετε οὐχὶ
NAS: who love you, what reward do you have?
KJV: you, what reward have ye? do
INT: you what reward have you do not

Matthew 6:1 N-AMS
GRK: δὲ μή¦γε μισθὸν οὐκ ἔχετε
NAS: no reward with your Father
KJV: ye have no reward of your
INT: moreover lest reward no you have

Matthew 6:2 N-AMS
GRK: ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν
NAS: to you, they have their reward in full.
KJV: They have their reward.
INT: they have the reward of them

Matthew 6:5 N-AMS
GRK: ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν
NAS: to you, they have their reward in full.
KJV: They have their reward.
INT: they have the reward of them

Matthew 6:16 N-AMS
GRK: ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν
NAS: to you, they have their reward in full.
KJV: They have their reward.
INT: they have the reward of them

Matthew 10:41 N-AMS
GRK: ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται
NAS: a prophet's reward; and he who receives
KJV: a prophet's reward; and
INT: name of a prophet [the] reward of a prophet will receive

Matthew 10:41 N-AMS
GRK: ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται
NAS: a righteous man's reward.
KJV: a righteous man's reward.
INT: name of a righteous [man] the reward of a righteous [man] will receive

Matthew 10:42 N-AMS
GRK: ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ
NAS: to you, he shall not lose his reward.
KJV: lose his reward.
INT: shall he lose the reward of him

Matthew 20:8 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ
NAS: and pay them their wages, beginning
KJV: give them [their] hire, beginning from
INT: them the wages having begun from

Mark 9:41 N-AMS
GRK: ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ
NAS: to you, he will not lose his reward.
KJV: lose his reward.
INT: should he lose the reward of him

John 4:36 N-AMS
GRK: ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ
NAS: is receiving wages and is gathering
KJV: receiveth wages, and
INT: he that reaps a reward receives and

1 Corinthians 3:8 N-AMS
GRK: τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ
NAS: his own reward according
KJV: his own reward according
INT: the own reward will receive according to

1 Corinthians 3:14 N-AMS
GRK: ὃ ἐποικοδόμησεν μισθὸν λήμψεται
NAS: he will receive a reward.
KJV: thereupon, he shall receive a reward.
INT: which he built up a reward he will receive

1 Corinthians 9:17 N-AMS
GRK: τοῦτο πράσσω μισθὸν ἔχω εἰ
NAS: I have a reward; but if
KJV: willingly, I have a reward: but if
INT: this I do a reward I have if

2 Peter 2:13 N-AMS
GRK: ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας ἡδονὴν
NAS: suffering wrong as the wages of doing wrong.
KJV: And shall receive the reward of unrighteousness,
INT: Suffering wrong [the] reward of unrighteousness pleasure

2 Peter 2:15 N-AMS
GRK: Βοσόρ ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν
NAS: loved the wages of unrighteousness;
KJV: loved the wages of unrighteousness;
INT: [son] of Beor who [the] reward of unrighteousness loved

2 John 1:8 N-AMS
GRK: εἰργασάμεθα ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε
NAS: a full reward.
KJV: that we receive a full reward.
INT: we have accomplished but a reward full we might receive

Revelation 11:18 N-AMS
GRK: δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις
NAS: to be judged, and [the time] to reward Your bond-servants
KJV: that thou shouldest give reward unto thy
INT: to give the reward to the servants

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page