μυριάδες
Englishman's Concordance
μυριάδες (myriades) — 3 Occurrences

Acts 21:20 Adj-NMP
GRK: ἀδελφέ πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν
NAS: how many thousands there are among
KJV: how many thousands of Jews
INT: brother how many myriads they are among

Revelation 5:11 Adj-NMP
GRK: ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ
NAS: and the number of them was myriads of myriads,
KJV: was ten thousand times ten thousand,
INT: number of them ten thousands of ten thousands and

Revelation 9:16 Adj-NFP
GRK: ἱππικοῦ δὶς μυριάδες μυριάδων ἤκουσα
KJV: thousand thousand: and
INT: cavalry [was] twice ten thousand ten thousands I heard

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page