3461. μυριάς (murias)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3461. μυριάς (murias) — 9 Occurrences

Luke 12:1 Adj-GMP
GRK: ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου
NAS: circumstances, after so many thousands of people
KJV: when there were gathered together an innumerable multitude of people,
INT: having been gathered together the myriads of the crowd

Acts 19:19 Adj-AMP
GRK: εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε
NAS: of them and found it fifty thousand
KJV: [it] fifty thousand [pieces] of silver.
INT: found [it] of silver myriads five

Acts 21:20 Adj-NMP
GRK: ἀδελφέ πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν
NAS: how many thousands there are among
KJV: how many thousands of Jews
INT: brother how many myriads they are among

Hebrews 12:22 Adj-DMP
GRK: ἐπουρανίῳ καὶ μυριάσιν ἀγγέλων
NAS: Jerusalem, and to myriads of angels,
KJV: and to an innumerable company of angels,
INT: heavenly and to myriads of angels

Jude 1:14 Adj-DMP
GRK: ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ
NAS: came with many thousands of His holy ones,
KJV: with ten thousands of his
INT: amidst holy myriads his

Revelation 5:11 Adj-NMP
GRK: ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ
NAS: and the number of them was myriads of myriads,
KJV: was ten thousand times ten thousand,
INT: number of them ten thousands of ten thousands and

Revelation 5:11 Adj-GMP
GRK: αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες
NAS: of them was myriads of myriads, and thousands
KJV: ten thousand times ten thousand, and
INT: of them ten thousands of ten thousands and thousand

Revelation 9:16 Adj-NFP
GRK: ἱππικοῦ δὶς μυριάδες μυριάδων ἤκουσα
KJV: thousand thousand: and
INT: cavalry [was] twice ten thousand ten thousands I heard

Revelation 9:16 Adj-GMP
GRK: δὶς μυριάδες μυριάδων ἤκουσα τὸν
KJV: [were] two hundred thousand thousand:
INT: twice ten thousand ten thousands I heard the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page