μύρου
Englishman's Concordance
μύρου (myrou) — 6 Occurrences

Matthew 26:7 N-GNS
GRK: ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ
NAS: of very costly perfume, and she poured
KJV: of very precious ointment, and
INT: having an alabaster flask of ointment very costly and

Mark 14:3 N-GNS
GRK: ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς
NAS: of very costly perfume of pure
KJV: an alabaster box of ointment of spikenard
INT: having alabastar flask of ointment of nard pure

Mark 14:4 N-GNS
GRK: αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν
NAS: Why has this perfume been wasted?
KJV: this waste of the ointment made?
INT: this of the ointment has been made

Luke 7:37 N-GNS
GRK: κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου
NAS: an alabaster vial of perfume,
KJV: brought an alabaster box of ointment,
INT: having taken an alabaster flask of ointment

John 12:3 N-GNS
GRK: λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς
NAS: of very costly perfume of pure
KJV: a pound of ointment of spikenard,
INT: having taken a litra of ointment of nard pure

John 12:3 N-GNS
GRK: ὀσμῆς τοῦ μύρου
NAS: with the fragrance of the perfume.
KJV: with the odour of the ointment.
INT: fragrance of the perfume

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page