πάλαι
Englishman's Concordance
πάλαι (palai) — 7 Occurrences

Matthew 11:21 Adv
GRK: ἐν ὑμῖν πάλαι ἂν ἐν
NAS: in you, they would have repented long ago in sackcloth
INT: in you long ago anyhow in

Mark 15:44 Adv
GRK: αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν
INT: him if already he had died

Luke 10:13 Adv
GRK: ἐν ὑμῖν πάλαι ἂν ἐν
NAS: in you, they would have repented long ago, sitting
KJV: they had a great while ago repented,
INT: in you long ago anyhow in

2 Corinthians 12:19 Adv
GRK: Πάλαι δοκεῖτε ὅτι
NAS: All this time you have been thinking
INT: all along do you think that

Hebrews 1:1 Adv
GRK: ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΩΣ πάλαι ὁ θεὸς
NAS: after He spoke long ago to the fathers
KJV: spake in time past unto the fathers
INT: and in many ways of old God

2 Peter 1:9 Adv
GRK: καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν
NAS: [his] purification from his former sins.
KJV: that he was purged from his old sins.
INT: purification the of old of him sins

Jude 1:4 Adv
GRK: ἄνθρωποι οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς
NAS: those who were long beforehand marked
KJV: who were before of old ordained to
INT: men they who of old having been before marked out to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page