παῖδα
Englishman's Concordance
παῖδα (paida) — 5 Occurrences

Luke 9:42 N-AMS
GRK: ἰάσατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν
NAS: and healed the boy and gave him back
KJV: and healed the child, and delivered
INT: healed the boy and gave back

Acts 3:13 N-AMS
GRK: ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν
NAS: has glorified His servant Jesus,
KJV: hath glorified his Son Jesus; whom
INT: glorified the servant of him Jesus

Acts 3:26 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν
NAS: raised up His Servant and sent
KJV: having raised up his Son Jesus, sent
INT: God the servant of him sent

Acts 4:27 N-AMS
GRK: τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν
NAS: against Your holy servant Jesus, whom
KJV: thy holy child Jesus, whom
INT: the holy servant of you Jesus

Acts 20:12 N-AMS
GRK: δὲ τὸν παῖδα ζῶντα καὶ
NAS: They took away the boy alive,
KJV: they brought the young man alive,
INT: moreover the boy alive and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page