παραδίδοται
Englishman's Concordance
παραδίδοται (paradidotai) — 7 Occurrences

Matthew 26:2 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ
NAS: of Man is [to be] handed over for crucifixion.
KJV: of man is betrayed to
INT: of man is betrayed over

Matthew 26:24 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν ἦν
NAS: of Man is betrayed! It would have been
KJV: of man is betrayed! it had been
INT: of man is betrayed good were it

Matthew 26:45 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας
NAS: of Man is being betrayed into the hands
KJV: of man is betrayed into
INT: of man is betrayed into [the] hands

Mark 9:31 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας
NAS: of Man is to be delivered into the hands
KJV: of man is delivered into
INT: of man is delivered into [the] hands

Mark 14:21 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν αὐτῷ
NAS: of Man is betrayed! [It would have been] good
KJV: of man is betrayed! good
INT: of man is betrayed better for him [it were]

Mark 14:41 V-PIM/P-3S
GRK: ὥρα ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς
NAS: of Man is being betrayed into the hands
KJV: of man is betrayed into
INT: hour Behold is delivered up the Son

Luke 22:22 V-PIM/P-3S
GRK: δι' οὗ παραδίδοται
NAS: to that man by whom He is betrayed!
KJV: by whom he is betrayed!
INT: by whom he is betrayed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3860
120 Occurrences


παραδεδώκεισαν — 1 Occ.
παραδεδωκόσι — 1 Occ.
παραδεδομένοι — 1 Occ.
παραδέδοται — 1 Occ.
παραδιδῷ — 1 Occ.
παραδίδως — 1 Occ.
παραδιδόμεθα — 1 Occ.
παραδιδόναι — 2 Occ.
παραδιδόντα — 1 Occ.
παραδιδόντες — 2 Occ.
παραδιδόντος — 1 Occ.
παραδίδοσθαι — 2 Occ.
παραδίδοται — 7 Occ.
παραδιδοὺς — 10 Occ.
παραδῷ — 4 Occ.
παραδώσει — 7 Occ.
παραδῶσιν — 1 Occ.
παραδώσω — 1 Occ.
παραδώσων — 1 Occ.
παραδώσουσιν — 7 Occ.
παραδοῖ — 4 Occ.
παραδόντος — 1 Occ.
παραδοθῆναι — 2 Occ.
παραδοθήσεσθε — 1 Occ.
παραδοθήσεται — 3 Occ.
παραδοθεὶς — 1 Occ.
παραδοθείσῃ — 1 Occ.
παραδοθείσης — 1 Occ.
παραδοθῶ — 1 Occ.
παραδοῦναι — 3 Occ.
παραδοὺς — 4 Occ.
παρεδίδετο — 1 Occ.
παρεδίδοσαν — 1 Occ.
παρεδίδου — 2 Occ.
παρεδίδουν — 1 Occ.
παρέδωκα — 4 Occ.
παρεδώκαμεν — 1 Occ.
παρέδωκαν — 6 Occ.
παρέδωκας — 2 Occ.
παρεδώκατε — 2 Occ.
παρέδωκεν — 18 Occ.
παρέδοσαν — 1 Occ.
παρεδόθη — 4 Occ.
παρεδόθην — 1 Occ.
παρεδόθητε — 1 Occ.
Additional Entries
παραδεδομένοι — 1 Occ.
παραδέδοται — 1 Occ.
παραδιδῷ — 1 Occ.
παραδίδως — 1 Occ.
παραδιδόμεθα — 1 Occ.
παραδιδόναι — 2 Occ.
παραδιδόντα — 1 Occ.
παραδιδόντες — 2 Occ.
παραδιδόντος — 1 Occ.
παραδίδοσθαι — 2 Occ.
παραδιδοὺς — 10 Occ.
παραδῷ — 4 Occ.
παραδώσει — 7 Occ.
παραδῶσιν — 1 Occ.
παραδώσω — 1 Occ.
παραδώσων — 1 Occ.
παραδώσουσιν — 7 Occ.
παραδοῖ — 4 Occ.
παραδόντος — 1 Occ.
παραδοθῆναι — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page