παρέδωκαν
Englishman's Concordance
παρέδωκαν (paredōkan) — 6 Occurrences

Matthew 27:2 V-AIA-3P
GRK: ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ τῷ
NAS: Him, and led Him away and delivered Him to Pilate
KJV: and delivered him
INT: they led away [him] and delivered him to Pilate the

Matthew 27:18 V-AIA-3P
GRK: διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν
NAS: of envy they had handed Him over.
KJV: for envy they had delivered him.
INT: through envy they delivered up him

Mark 15:1 V-AIA-3P
GRK: ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ
NAS: they led Him away and delivered Him to Pilate.
KJV: and delivered [him] to Pilate.
INT: carried [him] away and delivered [him] to Pilate

Luke 24:20 V-AIA-3P
GRK: ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ
NAS: and our rulers delivered Him to the sentence
KJV: our rulers delivered him to
INT: that moreover delivered up him the

John 18:35 V-AIA-3P
GRK: οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί
NAS: and the chief priests delivered You to me; what
KJV: the chief priests have delivered thee
INT: the chief priests delivered you to me

Ephesians 4:19 V-AIA-3P
GRK: ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ
NAS: and they, having become callous, have given themselves
KJV: themselves over unto lasciviousness,
INT: having cast off all feeling themselves gave up to sensuality

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3860
120 Occurrences


παραδεδώκεισαν — 1 Occ.
παραδεδωκόσι — 1 Occ.
παραδεδομένοι — 1 Occ.
παραδέδοται — 1 Occ.
παραδιδῷ — 1 Occ.
παραδίδως — 1 Occ.
παραδιδόμεθα — 1 Occ.
παραδιδόναι — 2 Occ.
παραδιδόντα — 1 Occ.
παραδιδόντες — 2 Occ.
παραδιδόντος — 1 Occ.
παραδίδοσθαι — 2 Occ.
παραδίδοται — 7 Occ.
παραδιδοὺς — 10 Occ.
παραδῷ — 4 Occ.
παραδώσει — 7 Occ.
παραδῶσιν — 1 Occ.
παραδώσω — 1 Occ.
παραδώσων — 1 Occ.
παραδώσουσιν — 7 Occ.
παραδοῖ — 4 Occ.
παραδόντος — 1 Occ.
παραδοθῆναι — 2 Occ.
παραδοθήσεσθε — 1 Occ.
παραδοθήσεται — 3 Occ.
παραδοθεὶς — 1 Occ.
παραδοθείσῃ — 1 Occ.
παραδοθείσης — 1 Occ.
παραδοθῶ — 1 Occ.
παραδοῦναι — 3 Occ.
παραδοὺς — 4 Occ.
παρεδίδετο — 1 Occ.
παρεδίδοσαν — 1 Occ.
παρεδίδου — 2 Occ.
παρεδίδουν — 1 Occ.
παρέδωκα — 4 Occ.
παρεδώκαμεν — 1 Occ.
παρέδωκαν — 6 Occ.
παρέδωκας — 2 Occ.
παρεδώκατε — 2 Occ.
παρέδωκεν — 18 Occ.
παρέδοσαν — 1 Occ.
παρεδόθη — 4 Occ.
παρεδόθην — 1 Occ.
παρεδόθητε — 1 Occ.
Additional Entries
παραδοθείσης — 1 Occ.
παραδοθῶ — 1 Occ.
παραδοῦναι — 3 Occ.
παραδοὺς — 4 Occ.
παρεδίδετο — 1 Occ.
παρεδίδοσαν — 1 Occ.
παρεδίδου — 2 Occ.
παρεδίδουν — 1 Occ.
παρέδωκα — 4 Occ.
παρεδώκαμεν — 1 Occ.
παρέδωκας — 2 Occ.
παρεδώκατε — 2 Occ.
παρέδωκεν — 18 Occ.
παρέδοσαν — 1 Occ.
παρεδόθη — 4 Occ.
παρεδόθην — 1 Occ.
παρεδόθητε — 1 Occ.
παράδοξα — 1 Occ.
παραδόσει — 1 Occ.
παραδόσεις — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page