παρέχετε
Englishman's Concordance
παρέχετε (parechete) — 2 Occurrences

Matthew 26:10 V-PIA-2P
GRK: Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί
INT: Why trouble do you cause to the woman

Mark 14:6 V-PIA-2P
GRK: αὐτῇ κόπους παρέχετε καλὸν ἔργον
INT: to her trouble do you cause a good work

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page