πάρεχε
Englishman's Concordance
πάρεχε (pareche) — 2 Occurrences

Luke 6:29 V-PMA-2S
GRK: τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν
NAS: you on the cheek, offer him the other
KJV: the [one] cheek offer also
INT: the cheek offer also the

Luke 11:7 V-PMA-2S
GRK: μοι κόπους πάρεχε ἤδη ἡ
INT: me trouble cause already the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page